(1)
Vilela, L.; Freitas, V. O "ECONOMIA SEM LIMITES" NA PANDEMIA. Multiface 2021, 9, 118-120.